Procediment

Model 05. Reconeixement previ de determinats supòsits de no-subjecció, exempció o reducció en l'impost de matriculació.

Dades generals

Denominació

Model 05. Reconeixement previ de determinats supòsits de no-subjecció, exempció o reducció en l'impost de matriculació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació per part de l'obligat tributari del model 05 de sol·licitud d'aplicació en l'impost especial sobre determinats mitjans de transport dels supòsits de no-subjecció, exempció i reducció de la base imposable que requereixen el reconeixement previ de l'Administració tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT.
Telemàtica (solament permesa per a la presentació d'ESBORRANYS del model 05).

Documentació

Model 05 de sol·licitud. Còpia de la fitxa d'inspecció tècnica del vehicle, o en el cas d'embarcacions o aeronaus, certificació de les característiques tècniques. Altra documentació que sigui procedent. Documentació que pugui ser requerida.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació per part de l'obligat tributari del model 05 de sol·licitud d'aplicació en l'impost especial sobre determinats mitjans de transport dels supòsits de no-subjecció, exempció i reducció de la base imposable que requereixen el reconeixement previ de l'Administració tributària. Aquesta presentació s'haurà d'efectuar abans de la matriculació definitiva del mitjà de transport, i, en cap cas, aquest no es pot matricular definitivament fins que no s'hagi produït el reconeixement del benefici fiscal.
Tramitació. Comprovació per part de l'Administració tributària del compliment dels requisits necessaris per al reconeixement de la no-subjecció, exempció o reducció de la base imposable sol·licitada. Els òrgans gestors podran requerir la presentació de qualsevol documentació que hagi d'obrar en poder del sol·licitant, així com efectuar comprovacions dels vehicles per constatar-ne l'adequació a la destinació o finalitat corresponent. Quan la proposta de resolució hagi de ser denegatòria, es notificarà a l'obligat tributari perquè pugui efectuar al·legacions en un termini de deu dies.
Finalització. Resolució per la qual es reconegui o es denegui la no-subjecció, exempció o reducció de la base imposable sol·licitada.

Formularis

Model 05 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN de 2 de abril de 2001 por la que se aprueba el modelo 05 de solicitud de aplicación en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes de los supuestos de no sujeción, exención y reducción de la base imponible que requieren el reconocimiento previo de la Administración tributaria. (BOE 12-abril-2001)