Procediment

IRPF. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics.

Dades generals


Denominació

IRPF. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objectiu del qual és comprovar el compliment dels requisits establerts reglamentàriament per considerar exempts de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques els premis literaris, artístics o científics rellevants. Tindran la consideració de premis literaris, artístics o científics rellevants la concessió de béns o drets a una o diverses persones, sense contraprestació, en recompensa o reconeixement al valor d'obres literàries, artístiques o científiques, així com el mèrit de la seva activitat o feina, en general, en aquestes matèries.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

La documentació que acompanyarà l'escrit de sol·licitud serà diferent si són premis convocats a Espanya o són premis convocats a l'estranger o per organismes internacionals.

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de part. La declaració d'exempció haurà de ser sol·licitada, amb aportació de la documentació pertinent, per:
a) La persona o entitat convocant del premi, amb caràcter general.
b) La persona premiada, quan es tracti de premis convocats a l'estranger o per organitzacions internacionals. La sol·licitud s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la concessió del premi o, en el supòsit de la lletra b) anterior, abans de l'inici del període reglamentari de declaració de l'exercici en què s'hagi obtingut.
Tramitació: Per a la resolució de l'expedient, podrà sol·licitar-se un informe del departament ministerial competent per raó de la matèria o, si s'escau, de l'òrgan corresponent de les comunitats autònomes. Resolució: Concessió o desestimació de l'exempció. La declaració d'exempció tindrà validesa per a successives convocatòries sempre que aquestes no modifiquin els termes que hagin estat presos en consideració a l'efecte de concedir l'exempció. Declarada l'exempció del premi, la persona o entitat convocant, quan aquesta persona o entitat hagi estat la sol·licitant de l'exempció, estarà obligada a comunicar a l'Administració tributària, dins del mes següent al de concessió, la data d'aquesta, el premi concedit i les dades identificadores dels qui n'hagin resultat beneficiats.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Director del Departament de Gestió Tributària.

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 7. (BOE 29-noviembre-2006)

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 3. (BOE 31-marzo-2007)

Orden EHA/3525/2008, de 20 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la declaración de la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de determinados premios literarios, artísticos o científicos (BOE 5-diciembre-2008).