Procediment

Model 140. IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud de l'abonament anticipat i comunicació de variacions.

Dades generals

Denominació

Model 140. IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud de l'abonament anticipat i comunicació de variacions.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objectiu del qual és sol·licitar l'abonament anticipat mensual de la deducció per maternitat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Telefònica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus

Documentació

Model 140

Fases del procediment/servei

Inici. La sol·licitud s'efectuarà mitjançant la presentació del model 140.
Tramitació. En determinats supòsits, l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà requerir al sol·licitant l'aportació de determinats documents justificatius.
Finalització: L'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la vista de la sol·licitud rebuda, i de les dades que consten en poder seu, abonarà d'ofici de forma anticipada i a compte l'import de la deducció per maternitat. En cas que no escaigui l'abonament anticipat de la deducció, notificarà aquesta circumstància al contribuent amb expressió de les causes que motiven la denegació.
O es dictarà resolució expressa en el supòsit de denegació

Formularis

Model 140 (tramitació electrónica)

Model 140 (tramitació presencial)

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE 28-febrero-2011)

Normativa Básica

Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE 28-febrero-2011)