Procediment

Compte corrent tributari

Dades generals


Denominació

Compte corrent tributari

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Analitzar el compliment dels requisits per acollir-se al sistema de compte corrent tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud en l'annex normativament establert.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud
Tramitació. Proposta, al·legacions
Finalització. Resolució

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 138 a 143. (BOE 5-septiembre-2007)