Procediment

Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA.

Dades generals

Denominació

Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seves declaracions censals, d'acord amb les dades comunicades o declarades pel mateix obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies a les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

 • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'obligat podrà presentar declaració censal.

Fases del procediment/servei

 • Inici: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració tributària disposi de dades suficients per formular-la.

 • Tramitació: L'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per efectuar al·legacions. En la tramitació del procediment, l'Administració podrà dur a terme actuacions de comprovació censal.

 • Finalització: Per alguna de les següents formes:
  a) Resolució, en què es rectifiquin les dades censals de l'obligat tributari.
  b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que calgui dictar-ne una resolució expressa.
  c) Caducitat.
  d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte del procediment de rectificació de la situació censal.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)