Procediment

Resposta a sol·licituds d'informació tributària.

Dades generals

Denominació

Resposta a sol·licituds d'informació tributària.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària informarà dels criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària.
Aquestes actuacions d'informació, a part de fer-se d'ofici (per exemple, a través del programa INFORMA), també s'hauran de dur a terme, a iniciativa de l'obligat tributari, mitjançant la resposta a sol·licituds d'informació tributària.
En la resposta a les sol·licituds d'informació tributària, l'Administració comunicarà els criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària, sense que aquesta resposta pugui ser objecte de recurs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud d'informació tributària, presentada per l'obligat tributari.
Tramitació: En aquesta fase es podran efectuar requeriments per esmenar defectes.
Finalització:
- Resolució
- Remissió a l'Administració competent.
La falta de resposta de les sol·licituds d'informació en els terminis establerts no implicarà l'acceptació dels criteris expressats en l'escrit de sol·licitud.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 34, 85 y 87. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Articulo 62 y siguientes. (BOE 5-septiembre-2007)