Procediment

Procediment sancionador general de Gestió Tributària.

Dades generals

Denominació

Procediment sancionador general de Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a analitzar la comissió d'una infracció tributària, i a imposar, si escau, la sanció que correspongui.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Oficines de l'AEAT.

 • Oficines de Correus.

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

 • Inici: El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als d'aplicació dels tributs regulats en el títol III de la Llei general tributària, llevat de renúncia de l'obligat tributari, cas en què es tramitarà conjuntament. D'ofici, mitjançant la notificació de l'acord de l'òrgan competent. Quan a l'hora d'iniciar-se l'expedient sancionador es trobin en poder de l'òrgan competent tots els elements que permeten formular la proposta d'imposició de sanció, aquesta s'incorporarà a l'acord d'iniciació. Aquest acord es notificarà a l'interessat indicant-li la posada de manifest de l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui el que estimi convenient i presenti els documents, justificants i proves oportuns.

 • Tramitació: Es formularà una proposta de resolució en la qual es recolliran de forma motivada els fets, la qualificació jurídica i la infracció que aquells puguin constituir o la declaració, si escau, d'inexistència d'infracció o responsabilitat. En la proposta es concretarà, així mateix, la sanció proposada amb indicació dels criteris de graduació aplicats. La proposta de resolució serà notificada a l'interessat indicant-li la posada de manifest de l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui el que estimi convenient i presenti els documents, justificants i proves oportuns.

 • Finalització:
  a) Resolució expressa.
  b) Caducitat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Título IV. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. (BOE 28-octubre-2004)