Procediment

Liquidació de recàrrecs per presentació fora de termini de declaracions i autoliquidacions

Dades generals

Denominació

Liquidació de recàrrecs per presentació fora de termini de declaracions i autoliquidacions

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a l'exigència dels recàrrecs per declaració extemporània, consistents en prestacions accessòries que han de satisfer els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d'autoliquidacions o declaracions fora de termini sense requeriment previ de l'Administració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Procediment iniciat d'ofici.

Fases del procediment/servei

Inici. Proposta de liquidació
Tramitació. Comunicació del tràmit d'audiència
Finalització. Si escau, liquidació del recàrrec

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 27. (BOE 18-diciembre-2003)