Procediment

Procediment inspector de comprovació i investigació.

Dades generals


Denominació

Procediment inspector de comprovació i investigació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment d'inspecció tindrà per objecte comprovar i investigar l'adequat compliment de les obligacions tributàries i es procedirà, si s'escau, a la regularització de la situació tributària de l'obligat mitjançant la pràctica d'una o diverses liquidacions. La comprovació tindrà per objecte els actes, elements i valoracions consignats pels obligats tributaris en les seves declaracions. La investigació tindrà per objecte descobrir l'existència, si s'escau, de fets amb rellevància tributària no declarats o declarats incorrectament pels obligats tributaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració. En el cas de comprovacions d'abast parcial, el contribuent pot demanar l'ampliació a general.

Fases del procediment/servei

Inici: Comunicació d'inici d'actuacions inspectores. Tramitació: a) Instrucció de l'expedient. b) Tràmit d'audiència. c) Signatura d'actes. d) Al·legacions a les actes de disconformitat. Finalització: Acte de liquidació. En actes de conformitat, si no hi ha liquidació expressa en el termini d'un mes des de la seva signatura, l'acta es converteix en liquidació. En el cas d'actes amb acord, si no hi ha liquidació expressa en el termini de 10 dies des de la seva signatura, l'acta es converteix en liquidació. Les actes de disconformitat sempre comporten acte de liquidació exprés.En el cas de comprovacions d'abast parcial, el contribuent pot demanar l'ampliació a general conforme a l'art.149 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i al 179 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Artículo 177 y ss. del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio. (BOE 5-septiembre-2007)

Ley 34/2015, de 21 de septiembre,de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE, 22-septiembre-2015)

Artículo 145 y ss. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)