Procediment

Rectificació d'errors d'actes d'Inspecció

Dades generals


Denominació

Rectificació d'errors d'actes d'Inspecció

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és la rectificació, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, per l'òrgan que hagi dictat l'acte, dels errors materials, de fet o aritmètics que s'hi hagin detectat, sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud (a instàncies de part)

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici o a instàncies de part. Si el procediment s'ha iniciat d'ofici, juntament amb l'acord d'iniciació es notificarà la proposta de rectificació perquè l'interessat pugui formular al·legacions en el termini de 15 dies.
Tramitació: Quan el procediment s'hagi iniciat a instància de l'interessat, l'Administració podrà resoldre directament el que escaigui quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que els presentats per l'interessat. En el cas contrari, haurà de notificar la proposta de resolució perquè l'interessat pugui al·legar el que convingui al seu dret en el termini de 15 dies comptats a partir del dia següent de la notificació de la proposta.
Finalització: Resolució que acordi la rectificació o la desestimi.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario. (BOE 28-diciembre-2001)

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 213 a 216 y 220. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 1 a 3 y 13. (BOE 27-mayo-2005)