Procediment

Declaració de lesivitat d'actes anul·lables d'Inspecció.

Dades generals


Denominació

Declaració de lesivitat d'actes anul·lables d'Inspecció.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment a través del qual l'Administració tributària podrà declarar lesius per a l'interès públic els seus actes i resolucions favorables als interessats que incorrin en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic, a fi d'impugnar-los en via contenciosa administrativa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

No en té. S'inicia d'ofici.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici.

Fases del procediment/servei

Inici. D'ofici.
Tramitació: Es concedirà audiència per un termini de 15 dies a tots els que apareguin com a interessats en el procediment. Es formularà una proposta de resolució i se sol·licitarà informe de l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre la procedència que l'acte sigui declarat lesiu.
Finalització: Mitjançant la resolució adoptada pel Ministre d'Hisenda i Funció Pública o òrgan en què delegui. La declaració de lesivitat no podrà adoptar-se un cop transcorreguts quatre anys des que es va notificar l'acte administratiu.
També podrà acabar per caducitat.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

President de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 218. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 7 a 9. (BOE 27-mayo-2005)