Procediment

Autoritzacions. Acords de valoració prèvia entre persones o entitats vinculades

Dades generals


Denominació

Autoritzacions. Acords de valoració prèvia entre persones o entitats vinculades

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per part de l'Administració Tributària de les operacions que s'han de fer entre persones o entitats vinculades amb caràcter previ a la realització, partint de la proposta formulada per l'obligat tributari. L'acord de valoració esdevindrà efectiu, respecte de les operacions fetes, després de la data en què s'aprovi i tindrà validesa durant els períodes impositius que es concretin en l'acord mateix, sense que pugui superar els quatre períodes impositius següents a la data en què s'aprovi. Així mateix, es podrà determinar que els seus efectes incloguin les operacions del període impositiu en curs i les fetes durant el període impositiu anterior, sempre que no hagi finalitzat el termini voluntari de declaració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtiques.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correos.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud presentada per l'interessat juntament amb una proposta de valoració fonamentada en el valor normal de mercat, una descripció del mètode proposat i una anàlisi que en justifiqui l'aplicació. Han de subscriure la sol·licitud les persones o les entitats sol·licitants, les quals hauran d'acreditar davant l'Administració que les altres persones o entitats vinculades que hagin de fer les operacions coneixen i accepten la sol·licitud de valoració.Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció designats pel titular del Departament d'Inspecció Financera i Tributària. L'Administració Tributària examinarà la proposta juntament amb la documentació presentada. A aquest efecte, podran requerir als obligats tributaris totes les dades, informes, antecedents i justificants que tinguin relació amb la proposta, així com explicacions o aclariments addicionals.
Finalització: El procediment normalment acaba per resolució expressa. També pot acabar per caducitat o desistiment. La resolució pot ser estimatòria o desestimatòria i correspon al director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.Observacions: Es regula un procediment de modificació de l'acord previ de valoració en el supòsit de variació significativa de les circumstàncies econòmiques existents en el moment de l'aprovació de l'acord, en termes similars al procediment per a l'aprovació inicial de l'acord.
Es pot sol·licitar una pròrroga de la vigència de l'acord previ de valoració.
En cas que els obligats tributaris sol·licitin que la proposta se sotmeti a la consideració d'altres administracions tributàries corresponents al país o territori on resideixin els persones o les entitats vinculades, l'Administració en valorarà la procedència i, si escau, s'aplicaran les especialitats que preveuen els articles 29 quinquies i següents del Reglament.

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

La resolució que es dicti no es podrà recórrer, sens perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin interposar contra els actes de liquidació que es dictin al seu dia.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículos 21 a 30 (BOE 11-julio-2015)