Procediment

Autoritzacions. Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació del corresponent ingrés a compte de l'IRPF

Dades generals

Denominació

Autoritzacions. Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació de l'ingrés a compte de l'IRPF corresponent

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per part de l'Administració Tributària dels rendiments del treball que se satisfacin en espècie, a l'efecte exclusiu de determinar l'ingrés a compte corresponent. L'acord vincularà l'Administració Tributària i els sol·licitants durant el termini de vigència, sempre que no es modifiqui la legislació o variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van fonamentar la valoració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT.

  • Oficines de Correos.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud presentada per interessat.

  • Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció, els quals podran requerir als sol·licitants totes les dades, informes, antecedents i justificants que tinguin relació amb la proposta. Els sol·licitants podran presentar al·legacions en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència i aportar els documents o justificants que considerin oportuns. Tant els sol·licitants com l'Administració podran proposar la pràctica de les proves que considerin pertinents. També podran sol·licitar l'emissió d'informes pericials que versin sobre el contingut de la proposta de valoració.

  • Finalització: S'haurà de dictar una resolució motivada, la qual podrà aprovar la proposta, desestimar-la o aprovar una altra proposta alternativa. Serà competent per resoldre el procediment el Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

La resolució que es dicti no es podrà recórrer, sens perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin interposar contra els actes de liquidació que s'efectuïn com a conseqüència de l'aplicació dels valors establerts en la resolució.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Disposición Adicional 2ª. (BOE 31-marzo-2007)