Procediment

Autoritzacions. Sol·licitud de plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals.

Dades generals

Denominació

Autoritzacions. Sol·licitud de plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per part de la Inspecció de la deduïbilitat de les despeses corresponents a actuacions mediambientals. Els plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals aprovats podran ser modificats a sol·licitud del subjecte passiu i s'aplicaran normes similars a les vigents per a la seva aprovació. La sol·licitud s'haurà de presentar durant els tres darrers mesos del període impositiu en què hagi d'esdevenir efectiva la modificació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT.

  • Oficines de Correos.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud presentada per interessat.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud presentada per l'interessat.

  • Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció, els quals podran sol·licitar al subjecte passiu totes les dades, informes, antecedents i justificants que es considerin pertinents. El subjecte passiu podrà presentar al·legacions en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència i aportar els documents i justificants que consideri pertinents.

  • Finalització: S'haurà de dictar una resolució motivada, la qual podrà aprovar el pla proposat, desestimar-lo o aprovar un pla alternatiu formulat pel subjecte passiu en el curs del procediment. Serà competent per resoldre el procediment l'òrgan de l'AEAT que correspongui, d'acord amb les seves normes d'estructura orgànica. En concret, l'inspector en cap de la Dependència Regional d'Inspecció corresponent al domicili fiscal del subjecte passiu o el titular de la Delegació Central de Grans Contribuents, respecte dels contribuents que hi estiguin adscrits.

Termini de resolució

3 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 14.4. (BOE 28 -noviembre - 2014)

Resolución de 24 de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Disposición Cinco. 2. G). (BOE 30-marzo-1992)

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Disposición Quinta. 2. B) 3. (BOE 31-diciembre-2005)

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 10 (BOE 11-julio-2015)