Procediment

Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'amortització.

Dades generals


Denominació

Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'amortització.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per part de la Inspecció de plans per a l'amortització dels elements patrimonials de l'immobilitzat material, intangible o inversions immobiliàries.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud presentada per interessat.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud presentada per interessat.
Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció, els quals podran sol·licitar al subjecte passiu totes les dades, informes, antecedents i justificants que es considerin pertinents. El subjecte passiu podrà presentar al·legacions en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència i aportar els documents i justificants que consideri pertinents.
Finalització: S'haurà de dictar una resolució motivada, la qual podrà aprovar el pla proposat, desestimar-lo o aprovar un pla alternatiu formulat pel subjecte passiu en el curs del procediment. Serà competent per resoldre el procediment la Dependència Regional d'Inspecció corresponent al domicili fiscal del subjecte passiu o l'Oficina Nacional d'Inspecció (actual Delegació Central de Grans Contribuents) quan es tracti de subjectes passius que hi estiguin adscrits.Els plans especials d'amortització aprovats podran ser modificats a sol·licitud del subjecte passiu i s'aplicaran normes similars a les vigents per a la seva aprovació. La sol·licitud s'haurà de presentar durant els tres primers mesos del període impositiu en què hagi d'esdevenir efectiva la modificació.

Termini de resolució

3 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Disposición Quinta. 2. B) 3. (BOE 31-diciembre-2005)

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 7 (BOE 11-julio-2015)