Procediment

Autoritzacions. Sol·licituds de criteris d'imputació temporal diferents de la meritació.

Dades generals


Denominació

Autoritzacions. Sol·licituds de criteris d'imputació temporal diferents de la meritació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per la Inspecció de criteris d'imputació temporal diferents de la meritació, perquè aquests criteris tinguin eficàcia fiscal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Sol·licitud presentada per interessat.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud presentada per interessat.
Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció, que podran demanar del subjecte passiu totes les dades, informes, antecedents i justificants que siguin necessaris. El subjecte passiu podrà presentar en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència, les al·legacions i aportar els documents i justificants que estimi pertinents.
Finalització: S'haurà de dictar una resolució motivada que podrà aprovar el criteri d'imputació temporal proposat, desestimar-lo o aprovar un criteri alternatiu formulat pel subjecte passiu en el curs del procediment. Serà competent per resoldre el procediment el Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 1 (BOE 11-julio-2015)