Procediment

Autoritzacions. Sol·licituds de plans de valoració de les despeses de direcció i generals d'administració imputables a un establiment permanent.

Dades generals

Denominació

Autoritzacions. Sol·licituds de plans de valoració de les despeses de direcció i generals d'administració imputables a un establiment permanent.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per l'Administració tributària de les despeses de direcció i generals d'administració imputables a l'establiment permanent, partint de la proposta formulada per l'obligat tributari. L'acord de valoració tindrà efectes respecte de les operacions realitzades amb posterioritat a la data en què s'aprovi i tindrà validesa durant els períodes impositius que es concretin en l'acord mateix, sense que pugui ultrapassar els quatre períodes impositius següents a la data en què s'aprovi. Així mateix, podrà determinar-se que els seus efectes abastin les operacions del període impositiu en curs, així com les operacions realitzades durant el període impositiu anterior, sempre que no hagi finalitzat el termini voluntari de declaració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

Documentació

Sol·licitud presentada per interessat, acompanyada d'una proposta de valoració fonamentada en el valor normal de mercat amb una descripció del mètode proposat i una anàlisi justificant-ne l'aplicació.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud presentada per interessat, acompanyada d'una proposta de valoració fonamentada en el valor normal de mercat amb una descripció del mètode proposat i una anàlisi justificant-ne l'aplicació. La sol·licitud ha de ser subscrita per les persones o les entitats sol·licitants, que hauran d'acreditar davant l'Administració que les altres persones o entitats vinculades que hagin de realitzar les operacions coneixen i accepten la sol·licitud de valoració.

  • Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció designats pel titular del Departament d'Inspecció Financera i Tributària. L'Administració tributària examinarà la proposta juntament amb la documentació presentada. A aquest efecte, podran requerir als obligats tributaris totes les dades, informes, antecedents i justificants que tinguin relació amb la proposta, així com explicacions o aclariments addicionals sobre aquesta.

  • Finalització: El procediment normalment finalitzarà per resolució expressa. També és possible la finalització per caducitat o desistiment. La resolució podrà ser estimatòria o desestimatòria i correspon al director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Artículo 18. (BOE 12-marzo-2004)

Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Artículo 3. (BOE 5-agosto-2004)