Procediment

Frau de llei tributària

Dades generals

Denominació

Frau de llei tributària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Determinar que una operació s'ha dut a terme en frau de llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • No en té. S'inicia d'ofici.

Fases del procediment/servei

  • Inici: El procediment s'iniciarà d'ofici, per acord de l'òrgan competent.

  • Tramitació: Els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució, es duran a terme d'ofici per l'òrgan que tramiti el procediment. Els interessats, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, podran adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici. Instruïts els procediments i abans de redactar la proposta de resolució, aquests es posaran de manifest als interessats perquè puguin al·legar i presentar els documents que estimin pertinents.

  • Finalització: El procediment acabarà per resolució de l'òrgan competent, declarant el frau llei o la seva inexistència.

Termini de resolució

3 Mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas