Procediment

Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Inspecció

Dades generals


Denominació

Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Inspecció

Tipus de procediment

Sancionador

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a analitzar la comissió d'una infracció administrativa, i a imposar, si escau, la sanció que correspongui.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici:
El procediment s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent quan tingui indicis que s'ha produït un pagament en efectiu d'alguna operació en la qual hagi intervingut un empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, o per un import de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional i consideri que aquests fets poden ser sancionables.
Tramitació:
Els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució, es duran a terme d'ofici per l'òrgan que tramiti el procediment. Els interessats, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, podran adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici. Instruït el procediment, es formularà una proposta de resolució en la qual es recolliran de forma motivada els fets, la qualificació jurídica i la infracció que aquells puguin constituir o la declaració, si escau, d'inexistència d'infracció o responsabilitat. Així mateix, es concretarà la sanció proposada.
Finalització:
El procediment acabarà per resolució de l'òrgan competent en què s'imposi la sanció o es consideri que els fets no són sancionables, o per caducitat.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Alçada: Termini: Un mes des del dia següent a la notificació de la resolució davant l'òrgan del qual prové l'acte administratiu contra el qual s'ha recorregut o davant el qual ha de resoldre.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE 30-octubre-2012).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015).