Procediment

Autoritzacions. Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles.

Dades generals

Denominació

Autoritzacions. Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Valoració per part de l'Administració Tributària dels ingressos procedents de la cessió d'actius intangibles i de les despeses associades, així com també de les rendes generades en la transmissió, o bé la qualificació dels actius i la valoració dels ingressos i les despeses associades a aquests, així com també de les rendes generades, partint de la proposta formulada per l'obligat tributari. La sol·licitud s'ha de presentar per escrit amb caràcter previ a la realització de les operacions. L'acord té validesa durant els períodes impositius que es concretin en l'acord mateix.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de l'interessat acompanyada de la documentació que, com a mínim, estableix l'apartat 2 de l'article 32 bis del Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre societats.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud presentada per l'interessat que ha d'incloure, com a mínim: identificació de la persona o entitat sol·licitant i també dels cessionaris, descripció de l'actiu i, si escau, del dret d'ús o explotació que es pretén establir i la seva durada, proposta de valoració que expressi el mètode o criteri de valoració aplicat i altres dades, elements i documents que puguin contribuir a la formació de judici per part de l'Administració Tributària. En el procediment de qualificació i valoració s'ha d'adjuntar la qualificació motivada dels actius.

  • Tramitació: Per equips o unitats d'Inspecció designats pel titular del Departament d'Inspecció Financera i Tributària. L'Administració Tributària examinarà la sol·licitud juntament amb la documentació presentada. A aquest efecte, poden requerir als obligats tributaris totes les dades, informes, antecedents i justificants que tinguin relació amb la proposta, així com explicacions o aclariments addicionals. En el procediment de l'acord previ de qualificació i valoració, l'òrgan competent per instruir ha de sol·licitar un informe vinculant a la Direcció General de Tributs, la qual l'ha d'emetre en el termini màxim de 3 mesos.

  • Finalització: El procediment normalment acaba per resolució expressa. També pot acabar per caducitat o desistiment. La resolució pot ser estimatòria, desestimatòria o declarar-ne la inadmissibilitat i correspon al director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

  • Execució: Observacions: Es regula un procediment de modificació de l'acord previ de valoració o de qualificació i valoració, en el supòsit de variació significativa de les circumstàncies econòmiques existents en el moment de l'aprovació de l'acord, en termes similars al procediment per a l'aprovació inicial de l'acord. Es pot sol·licitar una pròrroga de la vigència de l'acord previ de valoració o de qualificació i valoració.

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

La resolució que finalitzi el procediment o l'acte presumpte desestimatori no es podran recórrer, sens perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin interposar contra els actes de liquidació que es dictin al seu dia.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 -noviembre - 2014)

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículos 39 a 44 (BOE 11-julio-2015).