Procediment

Procediment amistós competència de l'AEAT.

Dades generals

Denominació

Procediment amistós competència de l'AEAT.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Després de la reforma del Reial decret 1794/2008, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de procediments amistosos en matèria d'imposició directa, amb efectes des de l'1 de gener de 2016, l'AEAT assumeix la condició d'autoritat competent en determinats procediments amistosos (article 2.b). En concret, són competència de l'AEAT els procediments amistosos relatius als beneficis empresarials (habitualment, article 7) i a les empreses associades (habitualment, article 9) dels convenis per evitar la doble imposició que siguin aplicables o quan la petició es basi en el Conveni d'arbitratge europeu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat acompanyada de la documentació corresponent.

Fases del procediment/servei

Inici:
Sol·licitud presentada per l'interessat: amb el contingut mínim esmentat en l'apartat anterior.
Comunicació d'inici per part de l'autoritat competent d'un altre estat: es podrà requerir el contribuent espanyol interessat.
Tramitació:
Òrgan competent: Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI), dins el Departament d'Inspecció Financera i Tributària. El cap de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional designarà l'equip o la unitat.
L'Administració tributària examinarà la sol·licitud juntament amb la documentació presentada. A aquest efecte, es podrà requerir els obligats tributaris perquè esmenin, completin o aclareixin la sol·licitud, així com qualsevol informació addicional.
En el termini de dos mesos sense requeriment d'esmena, o un mes des de la recepció de la documentació requerida, es determinarà l'admissió o inadmissió de la sol·licitud, la qual cosa es notificarà a l'obligat tributari.
En els casos en què el conveni prevegi la creació d'una comissió consultiva i no s'hagi arribat a un acord en el període establert en aquest conveni, l'obligat tributari en podrà sol·licitar la constitució per part de les autoritats competents perquè adopti una decisió sobre les qüestions pendents.
Finalització:
El procediment acabarà, normalment, per acord entre les autoritats competents, que es notificarà a l'obligat tributari per tal que l'accepti o rebutgi. També hi ha la finalització per desistiment.
Execució:
Quan l'acord adquireixi fermesa, es comunicarà en el termini d'un mes a l'administració tributària espanyola competent per executar-lo.
L'execució es farà de conformitat amb l'article 15 del Reglament de procediments amistosos.

Termini de resolució

2 anys

Òrgan de resolució

ONFI/Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

Recursos

No es podrà interposar cap recurs contra els acords de finalització del procediment, sens perjudici dels recursos que siguin procedents contra l'acte o actes administratius que es dictin en aplicació d'aquests acords.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Procedimientos amistosos en materia de imposición directa. (BOE 18-noviembre-2008)