Procediment

Procediment de comprovacions de caràcter formal ROI/REDEME

Dades generals

Denominació

Procediment de comprovacions de caràcter formal ROI/REDEME

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per realitzar actuacions de comprovació censal, comprovar el compliment dels requisits per estar inscrit en els censos ROI/REDEME, i l'aclariment de possibles discrepàncies.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Formulari de registre per aportar la documentació necessària

Fases del procediment/servei

  • Inici: personació de l'AEAT perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui possibles discrepàncies

  • Tramitació: realització, en el seu cas, d'actuacions de comprovació censal.

  • Terminació: emissió del corresponent informe

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/Mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte contra el qual es vol recórrer, fent constar que contra aquest acte no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Cl@ve PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 141,142, 145. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 3 a 15, 25, 87 a 115 bis y 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)