Procediment

Tramitació de conflictes davant la Junta Arbitral del Concert

Dades generals

Denominació

Tramitació de conflictes davant les juntes arbitrals del Concert i del Conveni Econòmic

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Finançament comunitats autònomes

Objecte

Presentació d'escrits davant la Secretaria de la Junta Arbitral del Concert, de la qual disposa actualment l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

Oficines de registre de l'Agència Tributària.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.
Telemàtica, a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Documentació de què disposa l'interessat

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Formularis

Presentació electrònica

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Junta Arbitral. Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1fd2ca7f

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Cl@ve PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1760/2007 de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE 24-mayo-2002).

Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE 24-mayo-2002)