Procediment

Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent

Dades generals


Denominació

Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent

Tipus de procediment

Revisió d'actes, recursos, queixes i suggeriments

Matèria

Queixes i suggeriments

Objecte

Presentació de queixes que es produeixin per l'aplicació del sistema tributari que efectuen els òrgans de l'Estat o de suggeriments per millorar la qualitat dels serveis, incrementar el rendiment o l'estalvi de la despesa pública, simplificar tràmits administratius o augmentar el grau de satisfacció de la societat en les seves relacions amb l'Administració tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Unitats receptores a les oficines amb competències tributàries obertes al públic dependents de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Escrit de remissió de la queixa o suggeriment adjuntant-hi la documentació que el presentador estimi oportuna. Les queixes requereixen identificació. Els suggeriments poden ser anònims.

Fases del procediment/servei

- Inici. Presentació de la queixa o suggeriment davant la Unitat receptora.
- Tramitació: Remissió a la Unitat competent per tramitar la queixa segons l'àmbit territorial, remissió al servei responsable al qual afecti la queixa que ha de contestar directament al contribuent.
El contribuent pot formular disconformitat amb la resposta.
La disconformitat és contestada per la Presidència del Consell per a la Defensa del Contribuent.
- Finalització: Amb la resposta del servei responsable si no hi ha disconformitat i si hi ha amb la resposta de la Presidència del Consell per a la Defensa del Contribuent.

Formularis

Enllaç a formulari (tramitació electrónica)

Termini de resolució

25 dia/es natural/s

Òrgan de resolució

Consell per a la Defensa del Contribuent

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE 4-diciembre-2009)