Procediment

Altres procediments de recaptació

Dades generals


Denominació

Altres procediments de recaptació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Creació d'un procediment genèric que permeti als contribuents relacionar-se electrònicament amb l'AEAT en la tramitació d'aquells procediments que no tinguin cap altre tràmit electrònic més específic i que els permeti fer el que fins a l'entrada en vigor de les noves lleis 39/2015 i 40/2015 es feia de manera presencial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa - Administración

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Documentació en poder de l'interessat, segons el tipus de tràmit de què es tracti.

Fases del procediment/servei

Com que es tracta d'un procediment genèric, les actuacions del qual probablement acabaran reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar fases de tramitació.

Formularis

Presentació (tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Com que es tracta d'un procediment genèric, les actuacions del qual probablement acabaran reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).