Procediment

Suspensió del procediment de recaptació.

Dades generals


Denominació

Suspensió del procediment de recaptació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de sol·licituds de suspensió del procediment de recaptació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud. Garantia aportada

Fases del procediment/servei

Presentació sol·licitud

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )