Procediment

Recaptació. Procediment de reemborsament del cost de les garanties.

Dades generals


Denominació

Recaptació. Procediment de reemborsament del cost de les garanties.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a obtenir el reemborsament dels costos de garanties prestades per obtenir la suspensió de l'execució dels deutes impugnats o ajornats o fraccionats si l'esmentat acte o deute és posteriorment declarat improcedent

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud formal de l'interessat, adreçada a l'òrgan competent per a la seva resolució -l'Administració que hagi dictat l'acte que hagi estat declarat improcedent- i esmena dels defectes formals de la sol·licitud.
Tramitació: Actuacions d'instrucció adreçades a dur a terme les actuacions necessàries per comprovar la procedència del reemborsament que se sol·licita.
Finalització: Estimació, total o parcial, o desestimació. Execució: En cas que la sol·licitud sigui estimada, suposa l'expedició de l'oportuna ordre de pagament a favor de la persona o entitat creditora, pel mitjà que escaigui: xec barrat o nominatiu o transferència bancària.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària o els òrgans o ens que van dictar l'acte declarat improcedent.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Instrucción 2/2001, de 11 de julio, del Director del Departamento de Recaudación por la que se desarrolla el procedimiento de reembolso del coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias (en lo que no esté expresamente regulado ni se oponga a la formativa anterior).

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 33. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 72 a 79. (BOE 27-mayo-2005)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Instrucción 4/2005, de 27 de junio, de la Dirección General de la A.E.A.T. por la que se dictan instrucciones con relación a la declaración de la prescripción del derecho a obtener las devoluciones de ingresos de derecho público y el reembolso del coste de las garantías cuya tramitación corresponda a la Agencia (en lo que no se oponga a la normativa anterior).