Procediment

Certificats. Expedició de certificats de deute pendent.

Dades generals

Denominació

Certificats. Expedició de certificats de deute pendent.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a l'expedició d'un certificat dels deutes pendents de l'obligat tributari davant la Hisenda pública que siguin gestionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT.

  • Oficines de Correus.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud del certificat.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

20 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos. Contra el contingut del certificat únicament s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se'n sol·liciti la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 70 a 75. (BOE 5-septiembre-2007)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de Recaudación. (BOE 25 enero 2013)