Procediment

Recaptació. Mesures cautelars.

Dades generals


Denominació

Recaptació. Mesures cautelars.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Instrument legal per assegurar el cobrament del deute tributari, pel qual l'Administració podrà adoptar mesures cautelars de caràcter provisional quan existeixin indicis racionals que, altrament, l'esmentat cobrament es veuria frustrat o greument dificultat.
La mesura cautelar haurà de ser notificada a l'afectat amb menció expressa dels motius que justifiquen la seva adopció.
Les mesures hauran de ser proporcionades al dany que es pretengui evitar i en la quantia estrictament necessària per assegurar el cobrament del deute. En cap cas no s'adoptaran aquelles que puguin produir un perjudici de difícil o impossible reparació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Aportada d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: Adopció de les mesures d'ofici per l'Administració, que han de ser notificades a l'afectat amb menció expressa dels motius que justifiquen la seva adopció.
Adopció de les mesures d'ofici per l'Administració, que han de ser notificades a l'afectat amb menció expressa dels motius que justifiquen la seva adopció. Si es tracta de deutes tributaris relatius a quantitats retingudes o repercutides a tercers, les mesures cautelars podran adoptar-se en qualsevol moment del procediment de comprovació o inspecció.
Finalització: Els efectes de les mesures cautelars cessaran en el termini de sis mesos des de la seva adopció, excepte en els supòsits següents:
a) Que es converteixin en embargaments en el procediment de constrenyiment o en mesures cautelars judicials, que tindran efectes des de la data d'adopció de la mesura cautelar.
b) Que desapareguin les circumstàncies que van motivar la seva adopció.
c) Que, a sol·licitud de l'interessat, s'acordi la seva substitució per una altra garantia que s'estimi suficient. En tot cas, les mesures cautelars hauran de ser aixecades si l'obligat tributari presenta un aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució que garanteixi el cobrament de la quantia de la mesura cautelar. Si l'obligat procedeix al pagament en període voluntari de l'obligació tributària el compliment del qual assegurava la mesura cautelar, sense que hi hagi suspensió de l'ingrés, l'Administració tributària haurà d'abonar les despeses de l'aval aportat.
d) Que s'ampliï l'esmentat termini mitjançant un acord motivat, sense que l'ampliació pugui passar de sis mesos.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 81, 146 y 162. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000 de Enjuiciamiento Civil. (BOE 8-enero-2000)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 181. (BOE 5-septiembre-2007)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 10 y 49. (BOE 2-septiembre-2005)

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la A.E.A.T., por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. (BOE 31-diciembre-2005)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.