Procediment

Requeriment d'informació de Recaptació

Dades generals


Denominació

Requeriment d'informació de Recaptació

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual es requereixen dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici i finalització: Els requeriments es produeixen: a conseqüència de norma legal, i les obligacions d'informació han de complir-se amb caràcter general en la forma i terminis que es determinin per reglament, o mitjançant requeriment individualitzat de l'Administració tributària que podrà efectuar-se en qualsevol moment posterior a la realització de les operacions relacionades amb les dades o antecedents requerits.
Tramitació. Els requeriments individualitzats relatius als moviments de comptes corrents, dipòsits d'estalvi i a termini, comptes de préstecs i crèdits i altres operacions actives i passives, incloses les que es reflecteixin en comptes transitoris o es materialitzin en l'emissió de xecs o altres ordres de pagament, dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit i totes les entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici, podran efectuar-se en l'exercici de les funcions d'inspecció o recaptació, prèvia autorització de l'òrgan de l'Administració tributària que es determini per reglament.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 93, 94, 95 y 162. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 10.2 y 55 a 57. (BOE 5-septiembre-2007)