Procediment

Recaptació. Canvi d'adscripció

Dades generals


Denominació

Recaptació. Canvi d'adscripció

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual s'efectua el canvi d'òrgan competent per a la gestió recaptatòria de l'obligat al pagament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Ofici per l'Administració

Fases del procediment/servei

Iniciació i finalització: Les actuacions es produeixen de forma automàtica en virtut dels criteris establerts en la normativa referida.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen competencias. (BOE 15-junio-2011)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)