Procediment

Certificats. Expedició de certificats d'ingressos realitzats - Autoliquidacions

Dades generals

Denominació

Certificats. Expedició de certificats d'ingressos realitzats - Autoliquidacions

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual s'expedeix un certificat dels ingressos realitzats. S'entendrà per certificat tributari el document expedit per l'Administració tributària que acrediti fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT.

  • Oficines de Correus.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud del certificat

Fases del procediment/servei

  • Inici: Els certificats tributaris s'expediran a instància de l'obligat tributari a què es refereixi el certificat o a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que requereixi el certificat, sempre que la petició estigui prevista en una llei o tingui el previ consentiment de l'obligat tributari.

  • Tramitació: L'òrgan competent de l'Administració tributària haurà d'expedir el certificat en el termini de 20 dies, llevat que en la normativa reguladora del certificat s'hagi fixat un termini diferent. El certificat s'enviarà al lloc assenyalat a aquest efecte en la sol·licitud o, si no, al domicili fiscal de l'obligat tributari o del seu representant. Llevat que s'estableixi el contrari, la falta d'emissió d'un certificat en termini no determinarà que s'entengui emès amb caràcter positiu. S'entén per certificacions positives aquelles en què constin complertes totes les circumstàncies, obligacions o requisits exigits per la normativa reguladora del certificat, i negatives en cas contrari.

  • Finalització: Emissió del certificat. Una vegada emès, l'obligat tributari podrà manifestar la seva disconformitat amb qualsevol de les dades que formin part del contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la seva recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·liciti la modificació del certificat, adreçat a l'òrgan que l'hagi expedit, al qual s'adjuntaran els elements de prova que estimi convenients per acreditar-ne la sol·licitud. Si l'òrgan que va emetre el certificat estima incorrecte el certificat expedit, n'emetrà un de nou en el termini de 10 dies. Si no considera procedent expedir un nou certificat, ho comunicarà a l'obligat tributari amb expressió dels motius en què es fonamenta.

Formularis

Model 01. Tramitació electrònica

Model 01. Tramitació presencial

Termini de resolució

20 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Contra el contingut del certificat únicament s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se'n sol·liciti la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario. (BOE 28-diciembre-2001)

Normativa Básica

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículo 41. (BOE 2-septiembre-2005)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 70 a 75. (BOE 5-septiembre-2007)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de Recaudación. (BOE 25 - enero - 2013)