Procediment

Certificats. Expedició de certificats de successió d'activitat

Dades generals

Denominació

Certificats. Expedició de certificats de successió d'activitat

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual s'expedeix un certificat de deutes, sancions i responsabilitats tributàries a favor de qui pretengui adquirir la titularitat d'explotacions i activitats econòmiques, amb la finalitat de limitar la responsabilitat solidària per obligacions tributàries anteriors a l'adquisició a les quals es refereix l'article 42.1.c) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT.

  • Oficines de Correus.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud del certificat

Fases del procediment/servei

  • Inici. Sol·licitud de certificat pel qual pretengui adquirir la titularitat d'explotacions i activitats econòmiques, prèvia conformitat del titular actual. No produiran efecte les certificacions, qualsevol que sigui el contingut, si la data de presentació de la sol·licitud per a l'expedició resulta posterior a la d'adquisició de l'explotació o activitat econòmica de què es tracti.

  • Tramitació i finalització. L'Administració tributària haurà d'expedir la certificació en el termini de tres mesos des de la sol·licitud. En aquest cas la responsabilitat de l'adquirent quedarà limitada als deutes, sancions i responsabilitats que aquella conté. Si la certificació s'expedeix sense esmentar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilita en el termini assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la responsabilitat a què es refereix aquest article. L'exempció o limitació de la responsabilitat derivada d'aquestes certificacions tindrà efectes únicament respecte dels deutes per a la liquidació dels quals sigui competent l'Administració de la qual se sol·licita la certificació..

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Contra el contingut del certificat únicament s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se'n sol·liciti la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 42 y 175. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículo 125. (BOE 2-septiembre-2005)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de Recaudación. (BOE 25 - enero - 2013)