Procediment

Procediment de constrenyiment.

Dades generals

Denominació

Procediment de constrenyiment.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual s'efectua el cobrament dels deutes vençuts i no satisfets en el període voluntari de pagament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Notificació de la provisió de constrenyiment.

Fases del procediment/servei

Iniciació: El procediment s'inicia amb la notificació de la provisió de constrenyiment en la qual es liquiden els recàrrecs del període executiu i es concedeix un termini de pagament durant el qual, si es paga l'import total del deute i del recàrrec de constrenyiment reduït del 10 %, finalitza el procediment i no es liquiden interessos de demora.
Tramitació: Si transcorregut el termini anterior no s'ha pagat el deute, l'Administració tributària està facultada per executar les garanties que hagi aportat el contribuent i, si no n'hi ha, dur a terme actuacions d'embargament i execució dels béns del deutor per al cobrament dels deutes. L'execució forçosa dels béns i drets embargats es realitza mitjançant subhasta pública, adjudicació directa o concurs. Durant el període executiu es meriten interessos de demora que seran exigits i recaptats en el curs del procediment de constrenyiment, així com les costes en les quals incorri l'Administració tributària a conseqüència d'haver d'acudir a aquest procediment de cobrament.
Finalització: El procediment finalitza per una d'aquestes tres causes:
a) Pel pagament de la quantitat deguda.
b) Per acord en el qual es declara el crèdit totalment o parcialment incobrable, una vegada declarats fallits tots els obligats al pagament.
c) Per acord de quedar extingit el deute per qualsevol altra causa. En els casos en què s'hagi declarat el crèdit incobrable, el procediment de constrenyiment es reprendrà, dins el termini de prescripció, quan es tingui coneixement de la solvència d'algun obligat al pagament.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 163 y ss. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.(BOE 2-septiembre-2005)