Procediment

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Dades generals


Denominació

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

En relació amb la publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries, concedir tràmit d'al·legacions a l'interessat en què podrà invocar l'existència d'errors materials, de fet o aritmètics o acreditar que no concorren els requisits legals a l'efecte de publicació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Fases del procediment/servei

L'Administració comunicarà a l'interessat la concurrència dels requisits establerts en l'article 95 bis de la LGT i les dades que seran objecte de publicació, concedint-li tràmit d'al·legacions.
El contribuent pot invocar l'existència d'errors materials, de fet o aritmètics o acreditar que no concorren els requisits legals a l'efecte de publicació.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Contra la comunicació d'inclusió no es pot interposar cap recurs, únicament és possible realitzar al·legacions que no es respondran expressament.

Contra l'acord de publicació del llistat, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de l'AEAT en el termini d'un mes o directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats centrals contenciosos administratius, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 95 bis. (BOE 7 - julio - 2004)

Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. (BOE 24 - octubre - 2015)

Orden HAP/364/2016, de 11 de marzo, por la que se determina, para el año 2016 y siguientes, la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 21 - marzo - 2016)