Procediment

Ajornament i fraccionament de deutes

Dades generals

Denominació

Ajornament i fraccionament de deutes

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud, tramitació, resolució i notificació dels expedients d'ajornament i fraccionament concedits a l'obligat al pagament quan la seva situació economicofinancera li impedeixi de forma transitòria efectuar el pagament dels deutes en els terminis establerts. Els deutes que es trobin en període voluntari o executiu es podran ajornar o fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.
No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes tributaris l'exacció dels quals es realitzi per mitjà d'efectes timbrats.
Tampoc no es podran ajornar o fraccionar els deutes corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l'obligat a realitzar ingressos a compte, excepte en els casos i condicions previstos en la normativa tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Entitats col·laboradores
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/215.

Documentació

A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament caldrà adjuntar-hi la documentació exigida.

Fases del procediment/servei

Iniciació: Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament s'adreçaran a l'òrgan competent per a la seva tramitació dins dels terminis següents:
a) Deutes que es trobin en període voluntari d'ingrés o de presentació de les corresponents autoliquidacions: dins el termini fixat per a l'ingrés en l'article 62.1, 2 i 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, o en la normativa específica. A aquest efecte, en el cas de deutes resultants d'autoliquidacions presentades fora de termini, solament s'entendrà que la sol·licitud es presenta en període voluntari quan la sol·licitud d'ajornament o fraccionament es presenti juntament amb l'autoliquidació extemporània.
b) Deutes que es trobin en període executiu: en qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns.
A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament caldrà adjuntar-hi: a) Compromís d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o de certificat d'assegurança de caució, o la documentació requerida, segons el tipus de garantia que s'ofereixi. b) Si s'escau, els documents que acreditin la representació i el lloc assenyalat a l'efecte de notificació. c) Els altres documents o justificants que estimi oportuns. En particular, haurà de justificar-se l'existència de dificultats economicofinanceres que li impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini establert. d) Si el deute tributari l'ajornament o fraccionament del qual se sol·licita ha estat determinat mitjançant autoliquidació, el model oficial d'aquesta, degudament emplenat, llevat que l'interessat no estigui obligat a presentar-lo per estar ja en poder de l'Administració; en aquest cas, assenyalarà el dia i procediment en què el va presentar. e) Si s'escau, sol·licitud de compensació durant la vigència de l'ajornament o fraccionament amb els crèdits que puguin reconèixer-se a favor seu durant el mateix període de temps sens perjudici del que disposa l'article 52.2, segon paràgraf.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la normativa o no s'hi adjunten els documents citats en els apartats anteriors, l'òrgan competent per a la tramitació de l'ajornament o fraccionament requerirà el sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aporti els documents amb indicació que, en cas que no atengui el requeriment en el termini assenyalat, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.
Tramitació: L'òrgan competent per a la tramitació examinarà i avaluarà la falta de liquiditat i la capacitat per generar recursos i valorarà la suficiència i idoneïtat de les garanties, o, en cas de sol·licitud de dispensa de garantia, verificarà la concurrència de les condicions necessàries per obtenir-la. Durant la tramitació de la sol·licitud el deutor haurà d'efectuar el pagament del termini, fracció o fraccions proposats en aquella.
Finalització: Les resolucions que concedeixin ajornaments o fraccionaments de pagament especificaran el número de codi compte client, si s'escau, i les dades identificatives de l'entitat de crèdit que hagi d'efectuar el càrrec en compte, els terminis de pagament i altres condicions de l'acord. La resolució podrà assenyalar terminis i condicions diferents dels sol·licitats.
Execució. Si l'acord és incomplert, s'iniciarà o continuarà el procediment executiu, totalment o parcialment del deute, segons el moment de sol·licitud i l'extensió de la garantia prestada.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria. Artículo 65. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 44 a 54. (BOE 2-septiembre-2005)

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 13. (BOE 27-noviembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)