Procediment

Compensacions. Compensació a instància.

Dades generals

Denominació

Compensacions. Compensació a instància.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment iniciat a instància de l'obligat tributari per a la cancel·lació de deutes que es trobin en període voluntari o executiu mitjançant la seva compensació amb els crèdits que aquest mateix obligat mantingui amb la Hisenda pública.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de compensació de l'obligat tributari compensació acompanyada dels documents pertinents.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud de l'obligat tributari acompanyada dels següents documents:
a) Si el deute tributari la compensació del qual se sol·licita ha estat determinada mitjançant autoliquidació, el model oficial d'aquesta degudament emplenat, llevat que l'interessat no estigui obligat a presentar-lo per obrar ja en poder de l'Administració; en aquest cas, assenyalarà el dia i procediment en què el va presentar.
b) Justificació d'haver sol·licitat certificat de l'oficina de comptabilitat de l'òrgan o organisme gestor de la despesa o del pagament, en què es reflecteixi l'existència del crèdit reconegut pendent de pagament, la data del reconeixement i la suspensió, a instància de l'interessat, dels tràmits per a l'abonament mentre no es comuniqui la resolució del procediment de compensació.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s'hi adjunten els documents que s'assenyalen en aquest article, l'òrgan competent per a la tramitació del procediment requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.
Tramitació / Finalització: L'òrgan competent per resoldre acordarà la compensació quan concorrin els requisits establerts amb caràcter general en la normativa tributària i civil o, si s'escau, en la legislació aplicable amb caràcter específic. Si la resolució dictada és denegatòria, els efectes seran els següents:
a) Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari d'ingrés, amb la notificació de l'acord denegatori s'iniciarà el termini d'ingrés regulat en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
b) Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu d'ingrés, s'haurà d'iniciar el procediment de constrenyiment en els termes que preveu l'article 167.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en cas que no s'hagi iniciat amb anterioritat.

Formularis

Sol·licitud de compensació de deutes. Tramitació electrònica

Sol·licitud de compensació de deutes. Tramitació presencial

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria. Artículos 71 a 74. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 55 a 60. (BOE 2-septiembre-2005)