Procediment

Compensacions. Compensació d'ofici.

Dades generals

Denominació

Compensacions. Compensació d'ofici.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment iniciat d'ofici per l'Administració tributària per a la declaració de l'extinció de deutes en període executiu mitjançant la compensació amb els crèdits reconeguts a favor de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Procediment iniciat per l'Administració.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici / Tramitació: Quan un deutor a la Hisenda pública sigui, al seu torn, creditor d'aquella per un crèdit reconegut, una vegada transcorregut el període voluntari, es compensarà d'ofici el deute i els recàrrecs del període executiu que siguin procedents amb el crèdit.
Això no obstant, es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari:
a) Les quantitats per ingressar i per retornar que resultin d'un mateix procediment de comprovació limitada o inspecció, i s'ha de produir l'ingrés o la devolució de la quantitat diferencial que sigui procedent.
b) Les quantitats per ingressar i per retornar que resultin de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat anul·lada una altra anterior. En aquest cas, en la notificació de la nova liquidació es procedirà a la compensació de la quantitat que sigui procedent i es notificarà a l'obligat al pagament l'import diferencial perquè l'ingressi en els terminis establerts en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. En aquest supòsit, serà procedent la liquidació dels interessos de demora meritats segons el que disposa l'article 26.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, interessos que seran objecte de compensació en el mateix acord.
Finalització: Adoptat l'acord de compensació, es declararan extingits els deutes i crèdits en la quantitat concurrent. L'esmentat acord serà notificat a l'interessat i servirà com a justificant de l'extinció del deute.
Si el crèdit és inferior al deute, es procedirà de la manera següent:
a) La part de deute que ultrapassi el crèdit seguirà el règim ordinari, i s'iniciarà el procediment de constrenyiment, si no és ingressada al seu venciment, o continuarà l'esmentat procediment, si ja s'ha iniciat amb anterioritat, essent possible practicar compensacions successives amb els crèdits que posteriorment puguin reconèixer-se a favor de l'obligat al pagament.
b) Per la part concurrent es procedirà segons el que disposa l'apartat 1. En cas que el crèdit sigui superior al deute, declarada la compensació, s'abonarà la diferència a l'interessat.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria. Artículos 71 a 74. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 55 a 60. (BOE 2-septiembre-2005)