Procediment

Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències.

Dades generals

Denominació

Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Obtenció de cartes de pagament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

  • Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Es pot sol·licitar l'inici d'un procediment de rectificació d'autoliquidacions o de devolució d'ingressos indeguts quan es consideri que s'han ingressat imports no deguts.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )