Procediment

Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències.

Dades generals


Denominació

Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Obtenció de cartes de pagament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Es pot sol·licitar l'inici d'un procediment de rectificació d'autoliquidacions o de devolució d'ingressos indeguts quan es consideri que s'han ingressat imports no deguts.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )