Procediment

Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Dades generals


Denominació

Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a l'acceptació del pagament en espècie amb béns del patrimoni històric espanyol, oferts pel deutor a l'empara de l'art. 60.2 de la LGT i de l'art. 40 del RGR.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'obligat al pagament, acompanyada dels documents pertinents, ja sigui en període voluntari ja en executiu.

Fases del procediment/servei

Inici: A la sol·licitud s'hi haurà d'adjuntar la valoració dels béns i l'informe sobre l'interès d'acceptar aquesta forma de pagament, emesos ambdós per l'òrgan competent del Ministeri de Cultura o per l'òrgan competent determinat per la normativa que autoritzi el pagament en espècie. Si no hi ha aquests informes s'hi haurà d'adjuntar el justificant d'haver-los sol·licitat.
Si el deute tributari a què es refereix la sol·licitud de pagament en espècie ha estat determinat mitjançant una autoliquidació, haurà d'adjuntar el model oficial d'aquesta, degudament emplenat, llevat que l'interessat no estigui obligat a presentar-lo perquè aquest ja estigui en poder de l'Administració; en aquest cas, assenyalarà el dia i procediment en què el va presentar.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s'hi adjunten els documents que s'assenyalen en l'apartat anterior, l'òrgan competent per a la tramitació requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment esmeni el defecte o aporti els documents, amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.
Tramitació: La decisió s'adopta un cop emès l'informe de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de béns del patrimoni històric espanyol del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que es qualifica legalment com a informe no vinculant.
Finalització: L'òrgan competent acordarà de forma motivada l'acceptació o no dels béns en pagament del deute. En l'àmbit de competències de l'Estat, la resolució haurà de ser adoptada pel director del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. D'aquest acord d'acceptació o de denegació se'n remetrà una còpia al Ministeri de Cultura, o al que correspongui en funció del tipus del bé, i a la Direcció General del Patrimoni de l'Estat. Si es dicta un acord d'acceptació, la seva eficàcia quedarà condicionada a l'entrega o posada a disposició dels béns oferts. En cas que aquesta es produeixi en la forma establerta en l'acord d'acceptació i en el termini establert en aquest Reglament, els efectes extintius del deute s'entendran produïts des de la data de la sol·licitud.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 60.2. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículo 40. (BOE 2-septiembre-2005)

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE 29-junio-1985)

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE 28-enero-1986)

Circular conjunta de 1 de diciembre de 1993, de la Dirección General de la A.E.A.T. y la Dirección General del Patrimonio del Estado y Intervención General de la Administración del Estado.

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)