Procediment

Embargament de comptes bancaris

Dades generals


Denominació

Embargament de comptes bancaris

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Consulta per les entitats de crèdit de les diligències d'embargament de comptes bancaris rebudes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )