Procediment

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta

Dades generals


Denominació

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Participació en els procediments d'alienació forçosa de béns o drets embargats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o aportats com a garantia davant d'aquesta.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sobre tancat. Justificant de constitució de dipòsit.

Fases del procediment/servei

Primera licitació
Segona licitació, quan quedin béns sense adjudicar i ho acordi la Mesa de Subhasta
Adjudicació directa.
Formalització de l'alienació forçosa i cancel·lació de càrregues.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )