Procediment

Procediment de declaració de responsabilitat solidària

Dades generals


Denominació

Procediment de declaració de responsabilitat solidària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a la declaració de responsabilitat solidària, a l'empara del que disposen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària i la resta de normativa tributària reguladora de supòsits de responsabilitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici per l'Administració en qualsevol moment posterior a la pràctica de la liquidació o a la presentació de l'autoliquidació, llevat que la Llei disposi una altra cosa.
El procediment de declaració de responsabilitat s'iniciarà mitjançant un acord dictat per l'òrgan competent que haurà de ser notificat a l'interessat.
Tramitació: El tràmit d'audiència serà de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'obertura de l'esmentat termini.
Finalització: El termini màxim per a la notificació de la resolució del procediment serà de sis mesos.
Execució. Quan la responsabilitat hagi estat declarada i notificada al responsable en qualsevol moment anterior al venciment del període voluntari de pagament del deute que es deriva, n'hi haurà prou de requerir-li el pagament una vegada transcorregut l'esmentat període. En els altres casos, una vegada transcorregut el període voluntari de pagament del deute que es deriva, l'òrgan competent dictarà acte de declaració de responsabilitat, que es notificarà al responsable.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 41, 42, 174, 175 y 182. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 124 y 125. (BOE 2-septiembre-2005)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 196. (BOE 5-septiembre-2007)

Instrucción 2/2005, de 22 de febrero de 2005, de la dirección general de la agencia tributaria, por la que se fijan criterios de coordinación entre los órganos liquidadores y los de recaudación en materia de remisión de expedientes y determinación del alcance de la obligación en los procedimientos de declaración de responsabilidad.

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)