Procediment

Procediment de declaració de responsabilitat subsidiària

Dades generals


Denominació

Procediment de declaració de responsabilitat subsidiària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a la declaració de responsabilitat subsidiària, a l'empara del que disposen els articles 41 i 43 de la Llei general tributària i la resta de normativa tributària reguladora de supòsits de responsabilitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: Una vegada declarats fallits el deutor principal i, si s'escau, els responsables solidaris, l'Administració tributària dictarà acte de declaració de responsabilitat, que es notificarà al responsable subsidiari.
Tramitació: El tràmit d'audiència serà de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'obertura de l'esmentat termini. El tràmit d'audiència previ als responsables no exclourà el dret que també els assisteix a formular amb anterioritat a l'esmentat tràmit les al·legacions que estimin pertinents i a aportar la documentació que considerin necessària.
Finalització: El termini màxim per a la notificació de la resolució del procediment serà de sis mesos.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 124 y 126. (BOE 2-septiembre-2005)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 196. (BOE 5-septiembre-2007)

Instrucción 2/2005, de 22 de febrero de 2005, de la dirección general de la agencia tributaria, por la que se fijan criterios de coordinación entre los órganos liquidadores y los de recaudación en materia de remisión de expedientes y determinación del alcance de la obligación en los procedimientos de declaración de responsabilidad.

Resolución 2/2004, de 16 de julio, de la Dirección General de Tributos, relativa a la responsabilidad de los contratistas o subcontratistas regulada en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 19-julio-2004)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 41, 43, 174, 176 y 182. (BOE 18-diciembre-2003)