Procediment

Procediment de recaptació davant els successors.

Dades generals


Denominació

Procediment de recaptació davant els successors.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a la continuació del procediment de recaptació amb els hereus o, si s'escau legataris, en el cas de defunció de persona física; amb els socis, partícips o cotitulars, una vegada constatada l'extinció de la personalitat jurídica d'una societat o entitat i amb els destinataris de béns i drets en el cas de dissolució o liquidació d'una fundació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Actuació d'ofici per part de l'Administració. Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació continuarà amb els seus hereus i, si s'escau, legataris, sense més requisits que la constància de la defunció d'aquell i la notificació als successors, amb requeriment del pagament del deute tributari i costes pendents del causant.
Quan l'hereu al·legui haver fet ús del dret a deliberar, se suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri el termini concedit, durant el qual podrà sol·licitar de l'Administració tributària la relació dels deutes tributaris pendents del causant, amb efectes merament informatius.
Mentre l'herència es trobi jacent, el procediment de recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se contra els seus béns i drets; a l'efecte d'això s'hauran d'entendre les actuacions amb qui en tingui l'administració o representació.
De la mateixa manera, dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els seus socis, partícips o cotitulars, una vegada constatada l'extinció de la personalitat jurídica.
Així mateix, dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els destinataris dels seus béns i drets.
L'Administració tributària podrà adreçar-se contra qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots ells simultàniament o successivament, per requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 39, 40, 177. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículo 127. (BOE 2-septiembre-2005)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)