Procediment

Revisió d'actes nuls de ple dret de Recaptació

Dades generals


Denominació

Revisió d'actes nuls de ple dret de Recaptació

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és declarar la nul·litat dels actes dictats en matèria tributària, que hagin posat fi a la via administrativa o contra els quals no s'hagi recorregut en termini, en els supòsits següents: a) Que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional. b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori. c) Que tinguin un contingut impossible. d) Que siguin constitutius d'una infracció penal o que es dictin a conseqüència d'aquesta. e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat en els òrgans col·legiats. f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan no es reuneixin els requisits essencials per a la seva adquisició. g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Quan el procediment s'iniciï a instància de l'interessat, s'adreçarà un escrit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici, per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instància de l'interessat, mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén. L'inici d'ofici serà notificat a l'interessat.
Es podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense que calgui demanar dictamen de l'òrgan consultiu, quan l'acte no sigui ferm en via administrativa o la sol·licitud no es basi en alguna de les causes de nul·litat assenyalades o no tingui fonament d'una manera manifesta, així com en cas que s'hagin desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals.Tramitació: Es donarà audiència per un termini de 15 dies a l'interessat i a les altres persones a les quals l'acte va reconèixer drets o els interessos de les quals van resultar afectats per l'acte, perquè puguin al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.
Conclòs el tràmit d'audiència, es formularà una proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.
Sobre la proposta de resolució se sol·licitarà el dictamen del Consell d'Estat. La declaració de nul·litat requerirà el dictamen favorable del Consell d'Estat.Finalització: Resolució adoptada pel ministre d'Economia i Hisenda o l'òrgan en què delegui.
Caducitat.
Desestimació per silenci administratiu si el procediment s'ha iniciat a instància de l'interessat.

Termini de resolució

1 Any/s

Òrgan de resolució

Ministre d'Economia i Hisenda o òrgan en què delegui

Recursos

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 217. (BOE 18-diciembre-2003)

Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. Artículos 4 a 6.