Procediment

Reclamacions de terceria de domini.

Dades generals


Denominació

Reclamacions de terceria de domini.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment impulsat per qui reclama davant l'Administració tributària, en cas d'alienació forçosa, ser el verdader titular del bé o dret a alienar.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Documents en els quals el reclamant fonamenta el seu dret.

Fases del procediment/servei

Inici: La reclamació de terceria es formularà per escrit, adjuntant-hi els documents originals en què el tercerista fonamenta el seu dret i còpia d'aquests, si vol que li siguin retornats, prèvia confrontació. L'escrit s'adreçarà a l'òrgan que estigui tramitant el procediment de constrenyiment, el qual el remetrà a l'òrgan competent perquè el tramiti. Si l'escrit de reclamació no reuneix els requisits exigibles a les sol·licituds que s'adrecin a l'Administració o el tercerista no hi adjunta els documents originals en els quals pugui fonamentar el seu dret a l'escrit de reclamació, l'òrgan competent per a la tramitació el requerirà perquè esmeni la falta, per a la qual cosa disposarà d'un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment, amb l'advertència expressa que, si no ho fa així, es procedirà a l'arxivament de la reclamació. Rebuda la documentació o, si escau, esmenats els defectes observats en la presentada, es dictarà, si és procedent, l'acord d'admissió a tràmit que serà notificat al tercerista i a l'obligat al pagament. Aquest acord haurà de ser dictat en el termini de 15 dies des que es rebi la reclamació o s'entenguin esmenats els defectes.
Tramitació: En el termini de 15 dies des de l'admissió a tràmit de la terceria presentada l'òrgan competent per a la tramitació remetrà la reclamació, juntament amb la documentació aportada i l'expedient de constrenyiment a l'òrgan competent perquè la resolgui. També remetrà una proposta de resolució degudament motivada. L'òrgan competent per resoldre podrà ordenar que es completi l'expedient amb els antecedents, informes, documents i dades que siguin necessaris. Igualment, haurà de sol·licitar un informe del corresponent òrgan amb funcions d'assessorament jurídic, que haurà d'emetre'l en el termini de 15 dies. La sol·licitud d'informe anirà acompanyada de tots els documents de l'expedient de constrenyiment que puguin tenir transcendència per a la resolució de la terceria.
Finalització i execució: L'estimació de la reclamació determinarà l'aixecament de l'embargament acordat sobre els béns o drets objecte de la reclamació, excepte en el cas que se n'hagi acordat prèviament l'alienació per no haver pogut conservar-se sense patir deteriorament o menyscapte substancial en el seu valor en cas de demora; en aquest cas, serà lliurat al reclamant el producte obtingut en aquella amb l'oportuna liquidació de l'interès legal a favor seu sobre la quantitat percebuda calculat des de la data de consignació del dipòsit i fins a l'ordenació del pagament.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Demanda judicial de terceria: Interposició de l'oportuna demanda judicial de terceria, de la qual el present procediment és requisit administratiu previ i preceptiu.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 165.3. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. (BOE 8-enero-2000)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 117 a 122. (BOE 2-septiembre-2005)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)