Procediment

Reclamacions prèvies a la via judicial, civil.

Dades generals


Denominació

Reclamacions prèvies a la via judicial, civil.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

La reclamació en via administrativa és requisit previ a l'exercici d'accions fundades en dret privat o laboral contra qualsevol Administració pública, llevat dels supòsits en què l'esmentat requisit estigui exceptuat per una disposició amb rang de llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Qualsevol documentació en la qual fonamenta el seu dret el reclamant.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació per part de l'interessat. Plantejada la reclamació prèvia s'interrompran els terminis per a l'exercici de les accions judicials, que tornaran a comptar-se a partir de la data en què s'hagi practicat la notificació expressa de la resolució o, si s'escau, des que s'entengui desestimada pel transcurs del termini.
Tramitació: En el cas de les reclamacions prèvies a la via civil, l'òrgan davant del qual s'hagi presentat la reclamació la remetrà en el termini de cinc dies a l'òrgan competent en unió de tots els antecedents de l'assumpte. L'òrgan competent per resoldre podrà ordenar que es completi l'expedient amb els antecedents, informes, documents i dades que siguin necessaris.
Finalització: Acord de l'òrgan competent.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Interposició de l'acció judicial civil o laboral, de la qual el present procediment és requisit administratiu previ i preceptiu.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público