Procediment

Recurs de reposició contra declaració de prescripció del dret a la devolució.

Dades generals

Denominació

Recurs de reposició contra declaració de prescripció del dret a la devolució.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Els actes de l'Administració tributària susceptibles de reclamació economicoadministrativa podran ser objecte, amb caràcter previ, de recurs potestatiu de reposició. Serà competent per conèixer i resoldre el recurs l'òrgan que va dictar l'acte contra el qual es recorre.
Si l'interessat interposa un recurs de reposició, no podrà promoure una reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'hagi resolt de forma expressa o fins que pugui considerar-se desestimat per silenci administratiu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

 • Telemàtica

 • Oficines de l'AEAT

 • Oficines de Correus

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Escrit d'interposició.

Fases del procediment/servei

 • Inici: Mitjançant un escrit d'interposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment pel transcurs del termini establert sense haver-se dictat una resolució expressa.
  En interposar el recurs, l'interessat farà constar que no ha impugnat el mateix acte en via economicoadministrativa. L'escrit d'interposició haurà d'incloure les al·legacions que l'interessat formuli tant sobre qüestions de fet com de dret. A aquest escrit s'hi adjuntaran els documents que serveixin de base a la pretensió que s'exerciti.
  La mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat. Això no obstant, a sol·licitud de l'interessat se suspendrà l'execució de l'acte impugnat en els termes assenyalats en la normativa d'aquest procediment.

 • Tramitació: La reposició sotmet a coneixement de l'òrgan competent per resoldre'l totes les qüestions que ofereixi l'expedient, hagin estat o no plantejades en el recurs, sense que en cap cas es pugui empitjorar la situació inicial del recurrent.

 • Finalització: Mitjançant una resolució en la qual s'estimi o no el recurs interposat

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 213 a 215 y 222 a 225. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 1 a 3, 21 a 27. (BOE 27-mayo-2005)