Procediment

Recursos Llei 39/2015 i Especials.

Dades generals

Denominació

Recursos Llei 39/2015 i Especials.

Tipus de procediment

Contractació i gestió econòmica de l'Administració

Matèria

Contractació i responsabilitat patrimonial

Objecte

Recursos presentats davant els acords dictats per l'òrgan de contractació, de reposició, contenciós administratiu o especial en matèria de contractació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Documentació

Escrit presentat per l'interessat.

Fases del procediment/servei

 • Inici: Presentació de l'interessat.

 • Tramitació: Audiència al recurrent i resta d'interessats.

 • Finalització: El procediment finalitzarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació: Estimació en tot o en part o desestimació.
  Els terminis de resolució seran els següents:
  - Recursos Llei 39/2015: 1 mes.
  - Recursos especials: Reial decret legislatiu 3/2011, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic: 15 dies hàbils.

 • Execució: Actes i documents encaminats a complir la decisió de l'òrgan de contractació.

Termini de resolució

1 mes/os

Òrgan de resolució

Òrgans competents de l'AEAT.

Recursos

Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, amb caràcter potestatiu i en el termini de 15 dies hàbils, d'acord amb l'article 44 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu competent en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16-noviembre-2011)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)